ارتباط با مدیران استان

مرتضی موصلی - مدیرکل استان خوزستان

مرتضی موصلی

مدیر کل
  • 061-33330744
جمال شیبه - قائم مقام استان خوزستان

جمال شیبه

قائم مقام
  • 061-33330744
محمدرضا حیدری - معاون توسعه مشارکتهای مردمی استان خوزستان

محمد رضا حیدری

سرپرست توسعه مشارکت های مردمی
  • 061-33367965
محمدرضا علیپور خدادادی - معاون امور حمایت و سلامت خانواده استان خوزستان

محمدرضا علیپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 061-33367715
ناجی عبیاوی - معاون اشتغال و خودکفایی استان خوزستان

ناجی عبیاوی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 061-33360496
حسین وطن پرست - معاون اداری و مالی  استان خوزستان

حسن وطن پرست

معاون اداری و مالی
  • 061-33367963
جمشید هاشمی فرد - معاون امور فرهنگی  استان خوزستان

جمشید هاشمی فرد

معاون فرهنگی
  • 061-33367966