ارتباط با مدیران استان

شیبه

جمال شیبه

مدیر کل
  • 061-33330744
عبیاوی

ناجی عبیاوی

قائم مقام
  • 061-33330744
محمدرضا حیدری - معاون توسعه مشارکتهای مردمی استان خوزستان

محمد رضا حیدری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 061-33367965
محمدرضا علیپور خدادادی - معاون امور حمایت و سلامت خانواده استان خوزستان

محمدرضا علیپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 061-33367715

-

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 061-33360496
میاحی

لفته میاحی

مدیر برنامه ریزی وفناوری اطلاعات
  • 061-33366020
حسین وطن پرست - معاون اداری و مالی  استان خوزستان

حسن وطن پرست

معاون اداری و مالی
  • 061-33367963
اسکندری

ناصر اسکندری

معاون فرهنگی
  • 061-33367966