ارتباط با مدیران استان

شیبه

جمال شیبه

مدیر کل
  • 061-33330744
عبیاوی

ناجی عبیاوی

قائم مقام
  • 061-33330744
محمدرضا حیدری - معاون توسعه مشارکتهای مردمی استان خوزستان

محمد رضا حیدری

معاون اداری مالی
  • 061-33367965
محمدرضا علیپور خدادادی - معاون امور حمایت و سلامت خانواده استان خوزستان

محمدرضا علیپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 061-33367715

-

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 061-33360496
mayahi

لفته میاحی

مدیر برنامه ریزی وفناوری اطلاعات
  • 061-33366020
حسین وطن پرست - معاون اداری و مالی  استان خوزستان

حسن وطن پرست

معاون اشتغال وخودکفایی
  • 061-33367963
اسکندری

ناصر اسکندری

معاون فرهنگی
  • 061-33367966